fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Senička

2. Důvod a způsob založení

Obec Senička (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena zákonem č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:
Místní knihovna Senička
SDH Senička

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Senička
  Senička 32
  783 45 Senice na Hané

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Senička
  Senička 32
  783 45 Senice na Hané

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 585 947 022
  mobilní telefon: 778 052 000

 • 4.5 Čísla faxu

  není

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.senicka.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

  - vyplněním příslušného formuláře pro tyto účely Elektronická podatelna- zasláním  e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny (podatelna@senicka.cz).

  - osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.

   

 • 4.8 Další elektronické adresy

ou@senicka.cz

 • 4.9 ID datové schránky

  hjsaxjs

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1801702349/0800 Česká spořitelna, a. s.

                   94-10716811/0710 Česká národní banka

6. IČ

00635324

7. DIČ

CZ00635324

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzor licenčních smluv

 • 16.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné licenční smlouvy neuzavřela ani výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace: